Ο Παναχαϊκός τη πόλει των Πατρών

Απόσπασμα από την "Λογοδοσία Πεπραγμένων 1893" του Παναχαϊκού που αναφέρεται στο μουσικό του τμήμα

Tο συγκεκριμένο ποίημα γράφτηκε το 1902, είναι ο ύμνος του Παναχαϊκού. Ο Παναχαϊκός, πρωτοπόρο σωματείο της Πάτρας, όχι μόνο στον αθλητικό τομέα, διέθετε τη δική του μπάντα. Τα γραφεία της στεγάζονταν στην Κορίνθου, στη γωνία με την Ερμού.

ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

«Ο Παναχαϊκός Γ.Σ. τη Πόλει των Πατρών Ευγνωμόνων»

Στίχοι: Γ. Κυριστόπουλος

Μουσική : Φρ. Αντλοβιτς

Προς Σε, ήτις μ' ελίκνισες

εις την θερμήν σου αγκάλην

και νικητήν με έστεψες

εις Πανελλήνων πάλην,

προσέρχομαι γονυκλινής 

με κλάδους εκ μυρσίνης,

 το άνθος που ανέστησε 

το δάκρυ ευγνωμοσύνης,

να καταθέσω ευλαβώς,

σεμνή Πατρίς μου, ελπίζων 

το εθνικόν το έργον σου

πας Έλλην συνεχίζων

ν' αντιλαλή μετ' ου πολύ 

το άσμα ελευθερίας

η φήμη μυριόστομος 

νά ψάλλη πανταχού : 

Πάτραι, τρισένδοξοι, 

πατρίς του Παναχαϊκού!

Υποστήριξη: SilkTech