Εμφύλιος "Νεολόγου" - "Πελοποννήσου" το 1896

Ο Παναχαϊκός αποφάσισε να μην κατέβει στο πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου ανδρών - γυναικών το 1896 γιατί δεν έτυχαν ίσης αντιμετώπισης οι αθλητές του κατά τους προκριματικούς αγώνες.

Έκανε ένσταση η οποία απορρίφθηκε. Ο Παναχαϊκός έδωσε στη δημοσιότητα το έγγραφο της εν Αθήναις απορρίψεως των ενστάσεων του γιατί η εφημερίδα «Νεολόγος των Πατρών» τον κατηγορούσε ότι δεν το έδινε στη δημοσιότητα γιατί ήθελε να κρύψει τα πραγματικά γεγονότα. Η κόντρα μεταξύ Παναχαϊκού και Γυμναστικής Εταιρείας (που ήταν σαρξ εκ της σαρκός του) είχε αντίκτυπο και στα ΜΜΕ της περιοχής, ανάμεσα δηλαδή στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» και στον «Νεολόγο».

Ιδού τι έγραψε ο Νεολόγος στις 23 Μαρτίου 1896: «Αν και είναι γνωστόν με ποίαν ειλικρίνειαν συζητούσιν οι απολογηταί του «Παναχαϊκού» κάποιος Γ.Σ. ηθέλησε και πάλιν να μας το αποδείξη εις την χθεσινήν «Πελοπόννησον» προσπαθών με ορμαθόν ψευδών ν' αποδείξη ότι η «Γυμναστική», εις ην αι Πάτραι οφείλουσι την δόξαν της ευπροσώπου συμμετοχής εις τους Ολυμπιακούς, σφετερίζεται κόπους του «Παναχαϊκού». Και γράφει λοιπόν ο Γ.Σ. ότι ο Στεφ. Χρηστόπουλος, εβραβεύθη ως κολυμβητής υπό τούτου, αλλά κουτοπονήρως αποσιωπά ότι ο Χρηστόπουλος ούτος ούτε ήτο τότε μέλος του «Παναχαϊκού». ούτε, και αν ήτο, έμαθε παρ' αυτού την κολυμβητικήν, αλλ' εξεναντίας έσπευσε να εγγραφή εις την «Γυμναστικήν», διοικουμένη όλως αντιθέτως του «Παναχαϊκού» δηλ. προς φιλότιμον πρόοδον. Τα ίδια και με τας ίδιας δολίας παρασιωπήσεις λέγει και διά τον Δημ. Χρηστόπουλον ή Πάπιαν. Θέλων δε να παραστήση ότι οι κ.κ. Τσικλητήρας, Παπαϊωάννου και Δουβανάς ήσαν μαθηταί του «Παναχαϊκού», δεν βλέπει πως πίπτει εις λάσπην, διότι μαρτυρεί εμμέσως ούτος αυτός, ότι οι ανωτέρω απεχώρησαν του «Παναχαϊκού» εγκαίρως, ίνα προσέλθωσιν εις την «Γυμναστικήν» ένθα ανεδείχθησαν οίοι ανεδείχθησαν, δηλ. νικηφόροι της πόλεως αντιπρόσωποι εις τους Ολυμπιακούς, ως ο Στέφ. Χρηστόπουλος εις την πάλην ην εδιδάχθη εν τη «Γυμναστική» υπό του κ. Πετρουτζή ήτις και όστις, όμως, ουδόλως φωνασκούσιν επί τούτο, ως ο «Παναχαϊκός» ο καυχώμενος ότι εδίδαξε την κολυμβητικήν εις τον Στεφ. Χρηστόπουλον! Αλλ' έστω και αν υποθέτωμεν ότι όλοι αυτοί οι καλοί μαθηταί οφείλονται εις τον «Παναχαϊκόν», τι σημαίνει η από τούτου αποσκίρτησίς των και η περί της «Γυμναστικήν» συγκέντρωσίς των; Τι άλλο ή ότι εκεί εφοβούντο τυφλήν δουλείαν και στασιμότητα αποδειχθείσας τρανότατα από τα τελευταία αλησμόνητα φιάσκα του «Παναχαϊκού» ενταύθα δε, δηλ. εις την «Γυμναστικήν» εύρον όλας εκείνας τας αρετάς της αληθούς προόδου, εξ ων αύτη συντομώτατα κατέστη τόσον υπερτέρα του «Παναχαϊκού», όσον μαρτυρούσιν τα περίλαμπρα αποτελέσματά της χθες, και σήμερον και αύριον και πάντοτε;
Ταύτα πάντα, όσον και αν φωνασκούσι μύριοι εκ φθόνου διασυρταί, προσπαθούντες να συγκαλύψωσι την γυμνότητά των με λόγια, εις α δεν ευκαιρούν να τους ακολουθούν οι δι' έργων ομιλούντες, ταύτα πάντα λέγομεν, δεν αμαυρούνται ούτε κατ' ελάχιστον, έστω και αν οι τούτο προσπαθούντες σκάσωσιν ως ο του μύθου βάτραχος, όστι από του τέλματος ένθα ενεκροζώει προσεπάθει να βρυχηθή ως ο λέων!».
Μετά από 29 χρόνια τα δύο σωματεία συγχωνεύτηκαν και πάλι σε Παναχαϊκή Γυμναστική Ενωση!

ΛΕΖΑΝΤΑ: Ο εμφύλιος μεταξύ Παναχαϊκού και Γυμναστικής Εταιρείας για το πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου του 1896, εξελίχθηκε σε εμφύλιο των πατρινών εφημερίδων, της «Πελοποννήσου» και του «Νεολόγου». Εδώ το δημοσίευμα της 23ης Μαρτίου 1896 με το οποίο ο «Νεολόγος» απαντά στην «Πελοπόννησο». Δεξιά ο πρωταθλητής του Παναχαϊκού Αριστόβουλος Πετμεζάς

ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Υποστήριξη: SilkTech