Πρώτη Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας

Παρασκευή, Φεβρουάριος 9, 2024 - 12:00πμ
Η επίκληση του φωτοδότη θεού Φοίβου Απόλλωνα

Η επίκληση του φωτοδότη θεού Φοίβου Απόλλωνα υπήρξε ένας από τους κυριότερους παράγοντες που οι πρώτοι αναβιωτές των Ολυμπιακών Αγώνων δεν προχώρησαν σε αφή της Ολυμπιακής φλόγας.
Μέχρι που ο Γερμανός Καθηγητής Καρλ Ντίμ Δ/ντής της Ακαδημίας των Σπόρ της Κολωνίας Γενικός Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής των ΧΙ Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου, αντίκρισε μια αναπαράσταση της σε αρχαίο ελληνικό κεραμικό.
Η ιδέα του έγινε αποδεκτή αλλά δεν ήταν δυνατό να μην την καπηλευτούν δύο από τους εγκέφαλους του καθεστώτος οι Ρούντολφ Ες και Γιόζεφ Γκεμπελς ως μια μεγάλη ευκαιρία προβολής του ναζισμού και του αρχηγού τους Αδόλφου Χίτλερ.
Η πρώτη αφή της Ολυμπιακής Φλόγας έγινε την 20η Ιουλίου 1936 στις 11.30 πμ. Με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια η τελετή της Α΄ αφής έγινε στον χώρο της Ολυμπίας.
Πρώτος Λαμπαδηδρόμος υπήρξε ο Κωνσταντίνος Κονδύλης. Πάνω από 20 χιλιάδες άνθρωποι θα κατακλύσουν τον χώρο της Ολυμπίας Το όλο σκηνικό θα κινηματογραφήσει για λογαριασμό του Γερμανικού Κράτους .
Αλλά ας ανατρέξουμε στον τύπο της Ηλείας και συγκεκριμένα να δούμε πως περιέγραψε στις σελίδες της, η εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ¨ του Πύργου στο φύλλο της 21-7-1936 το σημαντικό γεγονός της αφής της Ολυμπιακής Φλόγας.
«Αι οδοί και αι πάροδοι της Κοινότητας και των αρχαιοτήτων, οι γύρωθεν λόφοι και τα υψώματα είχον καταληφθεί υπό κόσμου. Αι πλαγιαί των λόφων και τα πρανή του Κρονίου παρουσίαζον γραφικόν θέαμα με τας πολύχρωμους αμφιέσεις των γυναικών. Τα αυτοκίνητα και αι έκτακτοι αμαξοστοιχίαι της ΣΠΑΠ απεβίβαζαν διαρκώς επισκέπτες. Οι κάτοικοι των πέριξ χωρίων κατέφθανον οδοιπορούντες συν γυναιξί και τέκνοις και άλλοι επιβαίνοντες διτρόχων και ζώων. Παρ' όλην της καυστικότητα του ηλίου το πλήθος επί ώρας ενέμεναν υπομονετικότατα διά να παρακολουθήσει την τελετήν. Σημαίαι ελληνικαί και γερμανικαί εκυμάτιζον εις τας οδούς και τους εξώστες των οικιών. Από τον εξώστην του μεγάρου του ξενοδοχείου και επι κοντού εις την πλατείαν της τελετής εκυμάτιζον αι Ολυμπιακαί σημαίαι με τον κρίκον των διαφοροχρώμων δακτυλίων των συμβολιζόντων τας πέντε ηπείρους,
Την κοινήν περιέργεια προκαλεί η εμφάνισις της ωραίας καλλιτέχνιδος Λένης Ριφφενστάϊν ευνοουμένης του Αδόλφου Χίτλερ η οποία με καταπλήσσουσαν ανεργητικότητα και δεξιότητα παρακολουθεί και διευθύνει την όλην εργασία της κινηματογραφήσεως της τελετής επικεφαλής των ειδικών συνεργείων. Η γερμανίς ηθοποιός έλαβε φωτογραφίας και εκινηματογράφησε διάφορα χωρία.
Την 10,20 εγέντο η κάθοδος των δρομέων και νεανίδων της δεσποινίδος Πράτσικα και των μαθητριών του Γυμνασίου Πύργου επικεφαλης της Φιλαρμονικής ανακρουούσης εμβατήρια εις τον χώρον της τελετής.
Η εμφάνισις του ομίλου της δεσποινίδος Πράτσικα προκαλεί ενθουσιασμόν με την χάριν και πλαστικότητα των σωμάτων των 14 νεανίδων αι οποίαι φέρουν βραχείς χιτώνες χρώματος κρεόλ, συνδυαζομένου με το ηλιοκαές δέρμα των.
Ο όμιλος αυτός υπό τα χειροκροτήματα του πλήθους προχωρεί ρυθμικώς και εξαφανίζεται εις την Ιεράν Αλτιν εκ της οποίας θα παραλάβη το ιερόν πύρ από την μεταλλικήν λήκυθον κεχρισμένην με άργυρον μεταλλικήν επί της οποίας θα γίνει η αφή διά της συγκεντρώσεως των ηλιακών ακτίνων με ειδικόν φακόν .
Επί της πλατείας παραμένουν παρατεταγμέναι αι μαθήτριαι υπό την καθηγήτριαν της γυμναστικής δεσποινίδα Γουρλομάτη.
Μετά την συγκέντρωσιν των επισήμων ο αντιπρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Αθανασιάδης αναγιγνώσκει το διάγγελμα του αναβιωτού των Ολυμπιακών αγώνων κ. Πέτρου ντε Κουμπερτέν.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Λετρίνων Βακαλόπουλος που μίλησε ελληνικά και γερμανικά και που μεταδόθηκε ραδιοφωνικώς απ΄ευθείας σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του δημάρχου στην Ιερά Άλτη γινόταν η Αφή της Φλόγας. Ο καθηγητής Περιστεράκης με φακούς και καθρέπτες συγκέντρωσε τις ακτίνες του ήλιου και τα 14 κορίτσια από την Ολυμπία με την πρωθιέρεια Κούλα Πράτσικα παρέλαβε τη λήκυθο και μέσω της Άλτης μετέφεραν το πύρ στον Ολυμπιακό Βωμό.
Αι νεάνιδες του ομίλου βαδίζουν ρυθμικώς και κατά συστοιχίαν έχουσαι εν τω μέσω αυτών την πυρφόρον παρθένον. Η στιγμή είναι συγκινητική και πληροί ευλαβείας τας ψυχάς του πλήθους.
Αι νεάνιδαι φθάνουν επί του βωμού και περιβάλλουν τούτον κυκλοτερώς ενώ εις τα βάθρα αυτού ίστανται η δεσπονίς Πράτσικα και η ωραιοτάτη νεάνις με το θαυμάσιο παράστημα δεσποινίς Μαζαράκη.
Η πυρφόρος παρθένος πλησιάζει και αποθέτει το πυρ επί του βωμού. Συγχρόνως οι παρατεταγμένοι δρομείς με τα ηλιοκαή και ευσταλή σώματα απαγγέλουν την ωδήν του Πινδάρου.
Μετά την τελετουργίαν επί του ιερού βωμού ομιλεί ο υφυπουργός του Πολιτικού Γραφείου κ. Γεωργακόπουλος και ακολούθως ο πρεσβευτής της Γερμανίας κ.Πέσταρ.
Μετά τους λόγους των επισήμων οι δρομείς με επικεφαλής τον ευσταλή έφηβων της Αρχαίας Ολυμπίας Κώστα Κονδύλην δίδουν τον όρκον. Η στρατιωτική μουσική παιανίζει τον Ολυμπιακόν ύμνον και τον Ελληνικό Εθνικό ύμνον.
Στη συνέχεια ομιλεί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλείας κ.Αντώνιος ο οποίος εξαιρει την ηθικήν και κοινωνικήν σημασίαν της τελετής δι΄εμνευσμένων λέξεων και ευλογεί το Φως και τον 1ον λαμπαδηδρόμον διαβάζοντας την ευχή:
«Ο Θεού Θεός λόγος,το Φως το εκ Φωτός το φωτίζον και αγιάζον πάντα ανθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, αγιάσαι το εκ της ηλιακής ακτίνος φως της λαμπάδος ταύτης και καταξιώσαι φθάσαι εις την κλεινήν των Γερμανών Χώραν κομίζον μεθ' εαυτού τον ασπασμόν της Χριστιανικής Ελλάδος προς την ευσεβή, σοφήν και φίλην χώραν συν τη φλογερά ευχή ινα το ηγιασμένο τούτο φως το συμβολίζον τον νοητόν της Δικαιοσύνης ΄Ηλιον, καταυγάζη τας καρδίας και τας διανοίας πάντων και αεί λαμπαδηδρόμους, αθλητάς και εορταστάς και τον κόσμον σύμπαντα εις την λατρείαν του προσκυνητού Φωτός της Τρισηλίου Θεότητος και εις πολιτείας ειρήνης, αγάπης και δικαιοσύνης προς καθοδήγησιν της ανθρωπότητος εις την εκπλήρωσιν των υψηλών προορισμών της και προς δόξαν της Λογικής Λατρείας ημών, προς τον μόνον Αληθινόν Θεόν ημών.Γένοιτο»
Μετά τον λόγον του Σεβασμιώτατου ο πρώτος δρομέας Κώστας Κονδύλης πλησιάζει και ανάπτει την δάδα του και εκκινεί αμέσως υπό τα χειροκροτήματα και τον ενθουσιασμόν του πλήθους, περί ώραν ακριβώς 11,50 μεσημβρινήν.
Τον πρώτον λαμπαδηδρόμον συνοδεύουν τιμητικώς τα πρώτα οκτώ χιλιόμετρα επί της οδού Πύργου-Τριπόλεως οι Σπηλιακόπουλος, Κοσμόπουλος, Αστέρης, Καραπαναγιώτης, Βαρελάς και Κοσμόπουλος, ενώ το πλήθος μαίνεται εξ ενθουσιασμού. Δημοσιογράφοι ,φωτορεπόρτερ , οπερατέρ, διάφορα ειδικά συνεργεία τίθενται αμέσως εις κίνησιν διά να παρακολουθήσουν την λαμπαδηδρομίαν μέχρι Βερολίνου.
Μετά την αναχώρησιν του πρώτου λαμπαδηδρόμου ο όμιλος της δεσποινίδος Πράτσικα εκτελεί διαφόρους τοπικούς λαϊκούς χορούς τη συνοδεία εγχωρίων οργάνων, υπό τον θαυμασμόν και ενθουσιασμόν του πλήθους, λόγω της χάριτος και της ευρυθμίας των.
Ακολούθως εκτελούν διαφόρους χορούς αι μαθήτριαι του Γυμνασίου υπό την διεύθυνσιν της δεσποινίδος Γουρλομάτη αι οποίαι αποσπούν τα χειροκροτήματα του πλήθους. Περί την 1ην μ.μ. οι επίσημοι αποσύρονται και η εορτή λαμβάνει τέλος υπό τας ενθουσιώδεις εντυπώσεις του πλήθους όπερ ήρχισε διαλυόμενον και επιστρέφον εις τα ίδια...
Στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου άναψε για πρώτη φορά ο βωμός με την Ολυμπιακή Φλόγα η οποία τελικά δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει τον όλεθρο που έσπειρε λίγα χρόνια αργότερα ο Χίτλερ.

*  Του Λεωνίδα Γ. Μαργαρίτη Επιτ.Δικηγόρου Προέδρου Εταιρείας Λογοτεχνών Ν.Δ. Ελλάδος

Υποστήριξη: SilkTech