ΚΑΜΠ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ

Από αριστερά οι: Δημήτριος Γιαννόπουλος, Σταύρος Παπαδιονυσόπουλος, Ιωάννης Παπακωστόπουλος και Χριστόφορος Γιάγκος
Υποστήριξη: SilkTech