ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Από το ΕΑΠ και την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία
Υποστήριξη: SilkTech