Παναχαϊκή και πυγμαχία πάνε μαζί!

Ενα μικρό δημοσίευμα που εξιστορεί το ξεκίνημα της πυγμαχίας στην Πάτρα, χάρη ασφαλώς στην Παναχαϊκή. Διαβάζουμε στα "Αθλητικά Χρονικά" στις 29/4/1932:

"Ο διαμένων εν τη πόλει μας γνωστός πυγμάχος κ. Αγιαννόπουλος κατόπιν συμφωνίας μετά της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ενώσεως, εδέχθη όπως προπονή τους εν τω νέω ιδρυθέντι τμήματι ταύτης ασκουμένους με την πυγμαχίαν αθλητάς. Προς τούτο το Δ. Συμβούλιον της Παναχαϊκής έχων σκοπόν όπως καλλιεργηθή το ανδροπρεπές τούτο άθλημα εις την πόλιν μας, ήτις υστερεί καταπληκτικώς, απεφάσισεν όπως παραχωρήση δια τους ασκουμένους ιδιαιτέραν αίθουσαν προπονήσεων εν τω Γυμναστηρίω ταύτης με όλα τα κομφόρ. Τελευταίως παρατηρείται θερμός ζήλος μερικών εκ των νέων της πόλεώς μας προς την πυγμαχίαν, οίτινες με εξαιρετικήν χαράν και ευχαρίστησιν εδέχθησαν την διδασκαλίαν του διακεκριμένου πυγμάχου κ. Αγιαννοπούλου, διαβλέπομεν δε εν τω προσώπω τούτου, και φαίνεται ότι πολύ γρήγορα θα μας παρουσιάσει τους γυμνασμένους άλλωστε τούτους μαθητάς ασκούντως μεμορφωμένους πυγμαχικώς, ίνα δύνανται να αντιμετωπίσουν τους καλυτέρους εκ των Ελλήνων. Σημειωτέον ότι ο κ. Αγιαννόπουλος υπήρξεν και προπονητής πολλών εκ των καλυτέρων ελλήνων πυμάχων. Ευχάριστον δε γεγονός είναι, ότι η θέλησις και η προθυμία τόσον του κ. Αγιαννοπούλου, όσον και των μαθητών αυτού είναι μεγάλη, τα δείγματα δε τούτων θα παρουσιάσωμεν μετά πάροδον ολιγοχρονίου διαστήματος και κατά τους διοργανωθησομένους εν καιρώ αγώνας πυγμαχίας. Ευχής έργον δε θα ήτο, όπως το φιλοπυγμαχικόν ενδιαφέρον της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ενώσεως, ακολουθήσουν και άλλα σωματεία της πόλεώς μας, προς ευρυτέραν διάδοσιν και ανάπτυξιν της πυγμαχίας".

Μετά από 86 χρόνια η καρδιά της πυγμαχίας κτυπάει στην Πάτρα με το πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών.

ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΙΜΕ Πληροφορική