Η σύσκεψη του Πρωτοδικείου για την ΠΓΕ (το 1924)

Το γήπεδο της ΠΓΕ τη δεκαετία του '30

Λίγους μήνες μετά την επανασυγχώνευσή της (που έγινε το 1923) η Παναχαϊκή Γυμναστική Ενωση αίτειται, όπως προβλέπει ο νόμος, την αναγνώρισή της από το Πρωτοδικείο.

Η διαδικασία έγινε τον Ιούλιο του 1924, σαν σήμερα και είναι ενδιαφέρουσα!

Διαβάζουμε αναλυτικά:

"Το Πρωτοδικείον Πατρών
Συγκείμενον εκ των Δικαστών Δημ. Δημητρακοπούλου Πρόέδρου, Κωνστ. Δημητρακάκη και Αθαν. Παπαζαφειροπούλου, Εισηγητού
Συνεδριάσαν δημοσίως εν τω ακροατηρίω του την 31ην Μαΐου 1924, παρουσία του τε Εισαγγελεύοντος Πρωτοδίκου Ιωαν. Αθανασούλια (κωλυομένου του Εισαγγελέως και του αμέσως αυτού αναπληρωτού) και του Β' Γραμματέως Παναγ. Μιχοπούλου, ίνα δικάση και αποφανθή επί της προς αυτό υποβληθείσης από 28 Μαΐου 1924 αιτήσεως της εν Πάτραις εδρευούσης Παναχαϊκής Γυμναστικής Ενώσεως, αιτουμένης την αναγνώρισίν της ως Σωματείον. Επί της αιτήσεως ταύτης ο πρόεδρος δια της τω αριθ. 1248 ε. ε. διατάξεώς του ώρισε δικάσιμον την σήμερον καθ' ην προκειμένης συζητήσεως
Ακούσαν του Εισηγητού Δικαστού αναγνόντος την σχετικήν έκθεσίν του
Του Εισαγγελέως
Ιδόν την Δικογραφίαν
Σκεφθέν κατά τον Νόμον
Επειδή νομίμως εισάγεται προς συζήτησιν η υπό κρίσιν αίτησις μετά την υπό αριθ. 1248 διάταξιν του Δικαστηρίου τούτου και την επίδοσιν αυτής τω εισαγγελεί βεβαιουμένην εκ του από 30 Μαΐου αποδεικτικού του κλητήρος Κων. Μαστρομπαλάση.
Επειδή μετά της υπό κρίσιν αιτήσεως υποβάλλονται τα υπό του αρθρ. 26 του Νόμου 281 απαιτούμενα έγγραφα μετά των αναγκαίων πληροφοριών προς βεβαίωσιν των εν άρθρω 3 του αυτού Νόμου προσόντων των αποτελούντων την διοίκησιν του σωματείου.
Επειδή εν τω υπό έγκρισιν καταστατικώ καθορίζονται ρητώς άπαντες οι όροι οι απαιτούμενοι παρά του άρθρου 2 του νόμου 281 ουδεμία δε διάταξις τούτου αντίκειται εις τον νόμον και την ηθικήν.
Δια ταύτα
Ιδόν και τ΄άρθρ 24 του Νόμου 281/1914
Δέχεται την υπό κρίσιν αίτησιν
Διατάσσει την επί δεκαήμερον κοινοποίησιν του καταστατικού του περί ου πρόκειται συλλόγου εν τω ακροατηρίω του Δικαστηρίου τούτου και την μετά τούτο κατχώρισίν του ως ανωτέρω ανεγνωρισμένου Σωματείου εν τη ιδία σελίδι του βιβλίου των ανεγνωρισμένων σωματείων.
Εκρίθη και απεφασίσθη εν Πάτραις την 12 Ιουλίου 1924. Εδημοσιεύθη δ' αύτοθι την 14 ιδίου μηνός, έτους.
Ο Πρόεδρος ή τούτου ποιουμένου χρήσιν των διακοπών
ο επόμενος δικαστής
(υπογραφή)
Ο Β' Γραμματεύς
(υπογραφή)".

ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΙΜΕ Πληροφορική