Η αναγνώριση της Παναχαϊκής (Γυμναστική Εταιρεία Πατρών) από το Πρωτοδικείο

Η διαδικασία με την οποία τα αθλητικά σωματεία είχαν την απαιτούμενη αναγνώριση, δεν είναι τόσο σύγχρονη όσο νομίζουν κάποιοι.

Τουναντίον, από τον 19ο αιώνα υπήρχαν συγκεκριμένες διαδικασίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση της Γυμναστικής Εταιρείας Πατρών που σαν σήμερα, στις 30 Δεκεμβρίου 1914, απέκτησε την απαιτούμενη εκ του νόμου αναγνώριση.

Η ΓΕΠ ιδρύθηκε από τα σπλάχνα του Παναχαϊκού (ύστερα από διάσπαση στο εσωτερικό του) το 1894, ενώ τα δύο σωματεία επανασυγχωνεύτηκαν σε ΠΓΕ το 1923.

Η απόφαση του πρωτοδικείου είναι χαρακτηριστική:

 

 

Aριθ. 2806

Το Πρωτοδικείον Πατρών

Συγκείμενον από τους Δικαστάς Βασ. Μαμμωνάν Προεδρεύοντα (κωλυομένου του Προέδρου) Εισηγητήν, Ανδρ. Κάσσιον και Δημ. Δημητρακόπουλον πάρεδρον (κωλυομένων των λοιπών δικαστών)

Συνεδριάσαν δημοσία και εν τω ακροατηρίω του εκτάκτως την 29 Δεκεμβρίου 1914, παρουσία του τε Αντεισαγγελέως Αγαμ. Διγενοπούλου (κωλυομένου του Εισαγγελέως) και του υπογραμματέως Βας. Γιαννακοπούλου, ίνα συμφώνως τω νόμω 281 ε.ε. δικάση επί της προς αυτό υποβληθείσης από 23 Δεκεμβρίου 1914 αιτήσεως της Γυμναστικής Εταιρείας Πατρών, δι ης αύτη υποβαλούσα 2 αντίγραφα του καταστατικού της, 1 του πρακτικού ιδρύσεως της, πίνακα των ονομάτων των ιδρυτών και πίνακα των ονομάτων των αποτελούντων την διοίκησίν της, ητήσατο την αναγνώρισίν της ως Σωματείου. Επί της αιτήσεως ταύτης ο πρόεδρος ώρισε έκτακτον δικάσιμον και διώρισεν εισηγητήν τον νεώτερον κατά την συνεδρίασιν δικαστήν και

Προκειμένης συζητήσεως

Ακούσαν του Εισηγητού Δικαστού αναγνόντος την σχετικήν έκθεσίν του και του Εισαγγελέως

Ιδόν τα σχετικά έγγραφα και

Σκεφθέν κατά τον Νόμον

Επειδή το υπό κρίσιν καταστατικόν είναι σύμφωνον προς τον νόμον 281 του 1914 εκ δε των ληφθεισών πληροφοριών και των προσκομισθέντων εγγράφων βεβαιούται ότι εν τω προσώπω των ιδρυτών, των αποτελούντων την διοίκησιν και των μελών του περί ου πρόκειται Σωματείου συντρέχουσι τα προσόντα των αρθρ. 3 και 12 και 19 παρ. 1 και 2 του ρηθέντος νόμου

Δια ταύτα

Δέχεται την υπό κρίσιν αίτησιν

Διατάσσει την τοιχοκόλλησιν του καταστατικού της Γυμναστικής Εταιρείας Πατρών επί δεκαήμερον εν τω ακροατηρίω του Δικαστηρίου τούτου και την μετά τούτο καταχώρισιν του Σωματείου εις το ειδικόν βιβλίον των ανεγνωρισμένων σωματείων εν ιδία σελίδι.

Εκρίθη, απεφασίσθη εν Πάτραις την 30 Δεκεμβρίου 1914 και εδημοσιεύθη αύτοθι την 31 ιδίου μηνός και έτους εκτάκτως.

ο Προεδρεύων

(υπογραφή)

ο υπογραμματεύς

(υπογραφή)

Τάσσος Σταθόπουλος

Υποστήριξη: SilkTech