Ημερίδα Αγωνισμάτων Κλειστού Στίβου στην Πάτρα

Τρίτη, Ιανουάριος 24, 2023 - 2:00μμ
Στις 28 Ιανουαρίου στο αθλητικό κέντρο "Λαδόπουλου"

Από την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου προκηρύσσεται Ημερίδα Αγωνισμάτων Κλειστού Στίβου σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ:
Σάββατο 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023,
Δημοτικό αθλητικό κέντρο ¨ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ¨– ΠΑΤΡΑ
Κλειστό Προπονητήριο Στίβου Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου
2. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ.
1. ΑΝΔΡΩΝ (2005 και μεγαλύτεροι):60μ.- 60μ. ΕΜΠ.- ΜΗΚΟΣ - ΥΨΟΣ- ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ.
2. ΓΥΝΑΙΚΩΝ(2005 και μεγαλύτερες):60μ.- 60μ.ΕΜΠ.-ΜΗΚΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ-ΥΨΟΣ-ΕΠΙΚΟΝΤΩ.
3. Κ 20 ΑΓΟΡΙΩΝ(2005 - 2004): 60μ. ΕΜΠ.
4. Κ18 ΑΓΟΡΙΩΝ (2007 - 2006): 60μ. - 60μ. ΕΜΠ - ΜΗΚΟΣ -ΥΨΟΣ - ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
5. Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (2007 - 2006): 60μ. - 60μ. ΕΜΠ.- ΜΗΚΟΣ -ΥΨΟΣ -ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ
6. Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ(2008 -2009 - 2010*): 60μ..- 60ΕΜΠ-ΜΗΚΟΣ - ΥΨΟΣ. - ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
7. Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (2008 - 2009 - 2010*): 60μ -60ΕΜΠ- ΜΗΚΟΣ - ΥΨΟΣ -ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
*Στην κατηγορία των Κ16 επιτρέπεται η συμμετοχή και των αθλητών –τριών της κατηγο-ρίας Κ14 που έχουν γεννηθεί το 2010 ΜΟΝΟ στο αγώνισμα των 60μ.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε συνεννόηση με τον Τεχνικό Σύμβουλο θα επιτρέπεται η συμμετοχή σε άλλο αγώνισμα και σύμφωνα πάντα με τις Τεχνικές Διατάξεις.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ και ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι αθλητές- τριες που είναι εγγεγραμμένοι σε Σωματεία Μέλη του ΣΕΓΑΣ και φέρουν μαζί τους Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας καθώς και θεωρημένη Κάρτα Υγείας για την Πιστοποίηση της Υγείας τους .
β. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑ-ΡΙΟΥ 2023 στα γραφεία της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου ηλεκτρονικά με αποστολή στο e-mail: [email protected] του συνημμένου εντύπου δήλωσης.
Στις δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αναγράφονται : το ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗ-ΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ολογράφως και όπως ΑΚΡΙΒΩΣ αναφέρεται στο δελτίο, το ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του προπονητή ο οποίος πρέπει να είναι κάτοχος Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος από την ΓΓΑ .
γ. ΠΡΕΠΕΙ να καταγραφεί υποχρεωτικά στη δήλωση συμμετοχής η καλύτερη επίδοση του αθλητή-τριας, της προηγούμενης χρονιάς για τον σωστότερο καταρτισμό των σειρών. Σε περίπτωση που ΔΕΝ δηλωθεί επίδοση, τότε οι αθλητές θα συμμετέχουν στις τελευταίες σειρές του αγωνίσματος.
δ. Οι αθλητές -τριες από των κατηγοριών Ανδρών- Γυναικών , Κ20 και Κ18 έχουν δικαίωμα συμ-μετοχής το μέγιστο σε ΕΝΑ (1) αγώνισμα. Δικαίωμα συμμετοχής σε δεύτερο αγώνισμα έχουν οι αθλητές – τριες που ανήκουν σε κατηγορία του σχεδιασμού , στις προεθνικές ομάδες και στην ομάδα επιλέκτων της ΕΑΣ καθώς και οι αθλητές των συνθέτων αγωνισμάτων.
ε. Τα αγόρια και κορίτσια της κατηγορίας Κ16 έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ΕΝΑ (1) αγώνι-σμα. Σε δηλώσεις συμμετοχής που αναγράφονται δύο αγωνίσματα θα λαμβάνεται υπόψη το πρώτο δηλωθέν αγώνισμα.
στ. Η τελική λίστα συμμετοχής ανά αγώνισμα θα καταρτιστεί ως εξής:
• οριζόντια άλματα έως 18 αθλητές – τριες
• κάθετα άλματα έως 16 αθλητές – τριες
Διευκρινίσεις:
• Η υποβολή της δήλωσης θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη συνημμένη φόρμα εγ-γραφής (EXCEL). Παρακαλούνται τα σωματεία να συμπεριλάβουν στη δήλωση συμμετο-χής τους αθλητές- τριες που θα λάβουν μέρος στους αγώνες και όχι αυτούς – αυτές που δεν πρόκειται να συμμετάσχουν.
• Δηλώνονται και αγωνίζονται μόνο οι αθλητές- τριες που τα δελτία τους έχουν εκδοθεί από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και βρίσκονται στην κατοχή του σωματείου.
• Κανένας αθλητής- τρια που έχει δελτίο αθλητικής ιδιότητας σε Σύλλογο στίβου, δεν θα μπορεί να λάβει μέρος στον αγώνα αν δεν έχει εγγράφως δηλωθεί από το Σύλλογο στον οποίο ανήκει.
• Οι αθλητές και αθλήτριες που είναι από ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ της τελευταίας περιόδου και οι ο-ποίοι- ες, εάν δεν έχουν εκδοθεί μέχρι τότε τα δελτία τους από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ., θα μπορούν να δηλωθούν με τον αριθμό του πρακτικού απόφασης της μετεγγραφής τους, αλλά για να αγωνιστούν θα πρέπει να παρουσιάσουν επίσημο αποδεικτικό στοιχείο της ηλικίας τους και επικαιροποιημένη κάρτα υγείας.
• Στα αγωνίσματα της κατηγορίας Κ16 παίρνουν μέρος ΜΟΝΟ όσοι αθλητές και αθλήτριες έχουν δελτίο με αριθμό από τον ΣΕΓΑΣ και όχι Δελτίο από τις ΕΑΣ.
• Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής το Σωματείο δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥ-ΛΑΚΤΑ ότι αποδέχεται τους όρους της Γενικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος και την εφαρμογή των Κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
• Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι εγκεκριμένες από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Σωματείου, γεγονός που πιστοποιείται με την υπογραφή και το Ονοματε-πώνυμο Νόμιμου εκπροσώπου αυτού.
• Ο εκπρόσωπος του Σωματείου κατά τη διάρκεια των αγώνων θα πρέπει να έχει μαζί του αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής που έχει υποβληθεί.
ΣΗΜ.: Παρακαλούνται πολύ οι εκπρόσωποι των σωματείων να ενημερώσουν την ΕΑΣ για τυχόν ακύρωση συμμετοχής, δηλωμένων αθλητών – τριών τους στα δρομικά αγωνίσματα, ακόμα και την παραμονή των αγώνων Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή τέλεση των αγώνων.
4. ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ
Οι συμμετέχοντες αθλητές θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως με την χρήση μάσκας στην Αίθουσα Κλήσης 1΄15΄΄ λεπτά πριν την τέλεση του αγωνίσματος τους, προκειμένου να δη-λώσουν την παρουσία τους προσκομίζοντας απαραίτητα το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και την επικαιροποιημένη κάρτα υγείας αθλητή για να παραλάβουν τον αριθμό συμμετοχής τους.
Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών στην Κάρτα Υγείας ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία της ιατρικής θεώρησης.
Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν αυστηρά όλα τα παραπάνω και δεν θα κατα-χωρούν στα πινάκια κανένα συμμετέχοντα που δεν προσκομίζει τα παραπάνω.
Η δήλωση συμμετοχής θα ολοκληρώνεται 45 λεπτά πριν την έναρξη των αγωνισμάτων.
Οι αθλητές – τριες θα προσέρχονται στο χώρο διεξαγωγής του αγωνίσματος τους κα συμφώνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα.
• Δρόμοι : 10 λεπτά πριν την έναρξη του αγωνίσματος.
• Εμπόδια : 15 λεπτά
• Άλματα: 30 λεπτά
• Επί Κοντώ: 45 λεπτά
5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΥΨH ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ:
Αγώνισμα / Κατηγορία Διαδοχικά ύψη
Άλμα σε Ύψος Ανδρών 1,45-1,50-1,55-1,60-1,65-1,70-1,75-1,80-1,84-1,88-1,91-1,94-1,97–2,00-2,03-2,06-2,09-2,12–2.15μ & στη συ-νέχεια ανά 2 εκ.
Άλμα σε Ύψος Γυναικών 1,30- 1,35- 1,40-1,45-1,50-1,55-1,60-1,65–1,69-1,73-1,76-1,79– 1,81 & στη συνέχεια ανά 2 εκ.
Άλμα επί κοντώ Ανδρών 2,60-2,80-3,00-3,20-3,30-3,40-3,50-3,70-3,90-4,10-4,25-4,40–4,55–4,70–4,85–5,00 -5,10 – 5,20 – 5,30 & στη συνέχεια ανά 5εκ.
Άλμα επί κοντώ Γυναικών 2,30- 2,50-2,70-2,85-3,00-3,15-3,30-3,45-3,55-3,65–3,75-3,85–3,95-4,00-4,05 & στη συνέχεια ανά 5 εκ.
 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
Γυναικών – Κ20 – Κ18: 11μ. – 9μ
Σημείωση: Οι αθλητές – τριες που θα διεκδικήσουν την πρόκριση για τους Βαλκανικούς Αγώνες Κ20 Ανδρών – Γυναικών Κλειστού Στίβου ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΒΑΛΒΙΔΑ 13Μ. (ΑΝΔΡΕΣ) ΚΑΙ 11Μ. (ΓΥΝΑΙΚΕΣ).
 ΥΨΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
Κατηγορία Αριθμός – Ύψη - Αποστάσεις
60μ. Εμπ. Κ18 ΑΝΔΡΩΝ: 5 εμπ. Ύψος 0,91μ. , 1ο εμπ. από αφετηρία 13,72μ. ενδιάμεση απόσταση 9,14 μ. τελευταίο από τερματισμό 9,72μ.
60μ. Εμπ. Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 5 εμπ. Ύψος 0,76 μ. , 1ο εμπ. από αφετηρία 13,00 μ. ενδιάμεση απόσταση 8,50 μ. τελευταίο από τερματισμό 13,00μ.
60μ. Εμπ. Κ20 ΑΝΔΡΩΝ: 5 εμπ. Ύψος 1,00 , 1ο εμπ. από αφετηρία 13,72μ. ενδιάμεση απόσταση 9,14 μ. τελευταίο από τερματισμό 9,72μ.
60μ. Εμπ. ΑΝΔΡΩΝ: 5 εμπ. Ύψος 1,067 , 1ο εμπ. από αφετηρία 13,72μ. ενδιάμεση απόσταση 9,14 μ. τελευταίο από τερματισμό 9,72μ.
60μ. Εμπ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ & Κ20 & Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ : 5 εμπ. Ύψος 0,84, 1ο εμπ. από αφετηρία 13,00 μ. ενδιάμεση απόσταση 8,50 μ. τελευταίο από τερματισμό 13,00μ.
60μ. Εμπ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16: 5 εμπ. Ύψος 0,76, 1ο εμπ. από αφετηρία 13,00 μ. ενδιάμεση απόσταση 8μ. τελευταίο από τερμα-τισμό 15,00μ.
 Προσοχή: στα οριζόντια άλματα α) οι αθλητές-τριες της κατηγορίας Κ16 θα έχουν δικαίωμα τριών (3) προσπαθειών και οι 6 καλύτεροι θα επιχειρήσουν ακόμα 1 προσπάθεια. Εν-νοείται αν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μέχρι 6 θα εκτελούν και τις 4 προσπάθειες. β) οι αθλητές-τριες των κατηγοριών Κ18 Α/Γ έως ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ θα αγωνιστούν μαζί σε ενιαίο πινάκιο και θα έχουν δικαίωμα τριών (3) προσπαθειών ενώ οι 8 καλύτεροι θα επιχειρήσουν ακόμα 3 προσπάθειες. Εννοείται αν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μέχρι 8 θα εκτελούν και τις 6 προσπάθειες.
 Όλα τα δρομικά αγωνίσματα θα διεξαχθούν σε τελικές σειρές.
6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Τα διαδοχικά ύψη στο Άλμα σε Ύψος και Άλμα επί Κοντώ, μπορούν να μεταβληθούν μετά τις δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών, από τον Τεχνικό Σύμβουλο της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου .
2. Ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο του αγώνα και τον Αλυτάρχη, σύμφωνα με τους κανονισμούς.
3. Σε ΚΑΝΕΝΑ αθλητή- τρια δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του σε αγώνισμα που δεν ανήκει στα επίσημα αγωνίσματα της κατηγορίας του βάση των Τεχνικών Διατάξεων ΣΕΓΑΣ.
4. Τα δελτία των αθλητών – τριών θα επιδεικνύονται από τους ίδιους – ες αρχικά στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ και στη συνέχεια στον υπεύθυνο κριτή κάθε αγωνίσματος αν χρειαστεί .
5. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΙΘΑΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ.
7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ :
Δεν θα καλυφθούν σε κανένα σύλλογο έξοδα μετακίνησης.
8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ :
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της W.A 2022-23 καθώς και του ΣΕΓΑΣ.
10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Τεχνικός Υπεύθυνος του αγώνα ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Μπούσιας, Τεχνικός Σύμβουλος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΝΈΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - ΠΑΤΡΑ – ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΜ/ΧΕΣ

12.15

60ΕΜΠ

ΑΝΔΡΩΝ

0

12.00

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ -Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ -Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ +Κ18 ΑΝΔ

8

12.30

ΜΗΚΟΣ

Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ

10

12.30

60ΕΜΠ

Κ20 ΑΝΔΡΩΝ

2

12.35

60ΕΜΠ

Κ18 ΑΝΔΡΩΝ

2

12.45

60ΕΜΠ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

4

12.50

60ΕΜΠ

Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ

6

13.00

60ΕΜΠ

Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

4

13.10

60ΕΜΠ

Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

9

13.30

ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ -Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

5

14.00

ΥΨΟΣ

ΑΝΔΡΩΝ - Κ20 ΑΝΔΡΩΝ -Κ18 ΑΝΔΡΩΝ - Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ

10

14.20

ΜΗΚΟΣ

ΑΝΔΡΩΝ - Κ20 ΑΝΔΡΩΝ -Κ18 ΑΝΔΡΩΝ

19

15.00

ΥΨΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ -Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ -Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

16

15.40

ΜΗΚΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ -Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

15

17.00

ΜΗΚΟΣ

Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Α' GROUP

18

17.15

60Μ

ΑΝΔΡΩΝ - Κ20 ΑΝΔΡΩΝ

23

17.30

60M

ΓΥΝΑΙΚΩΝ – Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

7

17.40

60Μ

Κ18 ΑΝΔΡΩΝ

24

18.00

ΜΗΚΟΣ

Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Β΄GROUP

18

18.00

60Μ

Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

27

18.20 - 19.00 ΖΩΝΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ16

 

19.00

60Μ

Κ16 ΑΓΟΡΙΑ

49

19.30

60Μ

Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ (2008 - 2009)

72

20.00

60Μ

Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ (2010)

45

  1. Το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο σε ζώνες ώστε οι αγωνιζόμενοι αθλητές – τριες να κάνουν την προθέρμανσή τους εντός του κλειστού προπονητηρίου επειδή η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει άσχημες καιρικές συνθήκες.

  2. Λόγω του μεγάλου αριθμού των συμμετοχών στα αγωνίσματα των 60μ Κ16 και του μήκους Κ16 κοριτσιών και για να μην αποκλειστούν αθλήτριες το μήκος θα διεξαχθεί σε 2 group και τα 60μ σε αθλήτριες γεννημένες το 2008-2009 και σε αθλήτριες γεννημένες το 2010 προκειμένου να μην υπάρχει μεγάλος χρόνος αναμονής στην εκκίνηση. Για τον καταρτισμό των group θα ληφθούν υπόψη οι επιδόσεις που έχουν δηλώσει οι σύλλογοι.

Υποστήριξη: SilkTech