Γενική Συνέλευση στην Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία

Κυριακή, Μάρτιος 6, 2022 - 12:00μμ
Την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 ή το Σάββατο 19 Μαρτίου

Η ΕΣΟ δημοσιεύει την πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 ή το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022.

Κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Οµοσπονδίας (Ε.Σ.Ο.), που ελήφθη στη συνεδρίασή του, στις 12/12/2021, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2725/99 όπως ισχύει και του καταστατικού της Ε.Σ.Ο., καλούνται τα σωµατεία – µέλη της Ε.Σ.Ο. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγµατοποιηθεί, την Πέµπτη 17 Μαρτίου 2022 , και ώρα 15:00 µ.µ. στα γραφεία της ΕΣΟ Λεωφόρος Συγγρού 25- 4ος όροφος - Αθήνα , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας που καθορίζεται µέχρι τις 15.30 µ.µ., η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 π.µ, στο ίδιο χώρο και µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης, ανεξαρτήτως του αριθµού των παρευρισκοµένων αντιπροσώπων. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Εκλογή Γραµµατέα Γενικής Συνέλευσης 2. ∆ιοικητικός και Οικονοµικός Απολογισµός 1/3-31/12/2021 – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή του ∆Σ από κάθε ευθύνη. 3. Τροποποίηση Καταστατικού Ε.Σ.Ο. 4. ∆ιάφορα. Υπενθυµίζονται τα ακόλουθα, που προβλέπονται στον ν.2725/99 όπως ισχύει και στο καταστατικό της Ε.Σ.Ο.: 1. ∆ικαίωµα ψήφου έχουν µόνο τα σωµατεία µέλη της Ε.Σ.Ο. τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 2725/99 όπως ισχύει και του καταστατικού της Ε.Σ.Ο. 2. Ο τελικός κατάλογος των σωµατείων που έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ο. (www.chessfed.gr). 3. Ως αντιπρόσωποι (τακτικός-αναπληρωµατικός) ορίζονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.2725/99 όπως ισχύει. ∆ηλαδή ορίζονται αντιπρόσωποι µόνο τακτικά µέλη του ∆.Σ. του σωµατείου που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισµού τους, το δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωµατείο. 4. Η απόφαση των σωµατείων για τον ορισµό των αντιπροσώπων πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως στην Ε.Σ.Ο. δεκαπέντε (15) µέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της Γ.Σ., δηλαδή µέχρι και την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 ηµεροµηνία κατά την οποία πρέπει να εξοφλήσουν τις οφειλόµενες συνδροµές προς την Ε.Σ.Ο. (αριθµός λογαριασµού ΕΣΟ: ΕΤΕ 080/480580-13, IBAN: GR15 0110 0800 0000 0804 8058 013)

Υποστήριξη: SilkTech