Εξώδικη δήλωση Πέτρου Μαντά προς την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα

Πέμπτη, Δεκέμβριος 29, 2022 - 2:08μμ
Ο έφορος στίβου της Ολυμπιάδας και μέλος του ΣΕΓΑΣ, Πέτρος Μαντάς

Την πιο κάτω επιστολή έστειλε ο Πέτρος Μαντά, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ και έφορος στίβου της Ολυμπιάδας, εξωδίκως στην πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, σα συνέχεια των όσων έγιναν σε πρόσφατη συνεδρίαση της Ομοσπονδίας.

"Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, μέλος του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ, δια της παρούσης δηλώνω ότι η συμμετοχή μου στη σημερινή συνεδρίαση της 28ης.12.2022 και εν γένει στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ και η άσκηση σε αυτές των δικαιωμάτων μου που απορρέουν από την πιο πάνω ιδιότητά μου, γίνεται με τη ρητή επιφύλαξη ασκήσεως κάθε νόμιμου δικαιώματός μου και ιδίως της δικαστικής αμφισβήτησης της: α) 22ης συνεδρίασης της 21ης.12.2022 ΔΣ και των αποφάσεων που ελήφθησαν σε αυτή και ιδίως επί του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης, β) καθώς και κάθε συνεδρίασης που ερείδεται στις αποφάσεις της 22ης συνεδρίασης.

Σε καμία περίπτωση η όποια συμμετοχή μου στο ΔΣ και η άσκηση του δικαιώματος ψήφου μου χάριν της εύρυθμης λειτουργίας της Ομοσπονδίας, δεν συνιστούν αναγνώριση ή αποδοχή: α) των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά την 22η συνεδρίαση της 21ης.12.2022 και ιδίως επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Ορισμός Εκπροσώπου Προπονητών με τον αναπληρωτή του ως μέλος του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ σύμφωνα με τον νόμο», καθώς και β) των αποφάσεων που ερείδονται στην πιο πάνω 22η συνεδρίαση και των αποφάσεων που λήφθηκαν σε αυτή, ιδίως, επί του 5ου θέματος

Αθήνα, 27/12/2022 Ο Δηλών και μέλος του ΔΣ Πέτρος Μαντάς".

Υποστήριξη: SilkTech